MDPS

Търсене в сайта

Актуално Младежка академия Политика за поверителност Контакти
Приоритетни области за развитие на младежката политика

Приоритетни области за развитие на младежката политика

Ние, от Младежко ДПС, се обединяваме около важността от целенасочени политики за младежта като тези...

Ние, от Младежко ДПС, се обединяваме около важността от целенасочени политики за младежта като тези в сферата на образованието, здравеопазването и сигурността. Промяната в социално-психологическите характеристики на днешните млади хора и постоянното им адаптиране към предизвикателствата на съвременността, доведоха до множество рискове, които направиха младежката ситуация проблемна.


Младежката безработица е един от най-тревожните проблеми сред младите хора. Множество изследвания показват бедността като рисков фактор пред младежта. Все повече от младите се определят като бедни, което за граждани на член на ЕС е крайно унизително.


Високият процент отпаднали младежи от образователната система, както и ниската степен на грамотност след младите хора и отслабеното им доверие в образователната система, като цяло, са сериозни проблеми, изискващи предприемането на незабавни мерки. Подобни тенденции водят до откъсване на младите от обществените проблеми, с което си обясняваме и трайния отказ от включване в гражданските и политическите процеси.


Младежката престъпност, както и употребата на наркотици, цигари и алкохол бележат застрашителен ръст не само за самите младежи, а и за обществената цялост. Ниската/недостатъчната сексуална култура, нездравословното хранене и ниските нива на физическа активност водят до редица негативи, в това число нежелана бременност, полови и други заболявания, затлъстяване.


Ние, от Младежко ДПС, не бихме могли да се справим с тези изключително тревожни симптоми, изискващи цялостен поглед върху младежките въпроси, но можем в партньорство с други младежки политически и граждански организации, както и със заинтересованите институции, да съдействаме в процеса по тяхното разрешаване.


В България не съществува системно обвързване на секторните стратегии с цялостна стратегия за развитието на обществото, за което Младежко ДПС ще настоява, тъй като само по този начин могат да се приложат най-подходящите мерки при решаване на съществуващи проблеми.Дейности по приоритетни направления


Младите, икономическата активност и предприемачеството


Имайки предвид актуалните икономически тенденции сред младите хора, които показват все по-голяма мотивация за стартиране на самостоятелен бизнес, като възможност при избягването на безработицата, ние, от Младежко ДПС, ще се стремим да популяризираме всички законови и проектни възможности, които се дават на младите в тази област. Повечето млади хора у нас имат желание да развиват собствен бизнес, затова Младежко ДПС ще подпомага познаването на този процес.


Задачи:


· Предприемане на целенасочени действия с цел развитие на законовата рамка и прилагане на европейските практики.


· Организиране на семинари с представители на бизнеса, както и с икономически експерти с цел запознаване с добрите практики и модели на младежите с предприемачески умения за създаване на конкурентноспособен малък и среден бизнес.Младите и здравето


Младежко ДПС, чрез своите информационни кампании, ще се стреми да създава здравна култура у младите, защото всички имат право на добри здравни услуги и познание за ранна диагностика и лечение. Младежко ДПС ще работи в сътрудничество с младежки организации за навременна превенция на употребата на наркотици и алкохол.


Здравата среда е важна за доброто здраве.


Младежко ДПС се обявява за разумно отношение към природата и ефективните зелени политики.


Задачи:


· Информационни кампании в сътрудничеството между младежките и спортни организации и здравни специалисти с цел утвърждаване на здравословен начин на живот сред младите хора.


· Стимулиране на физическата активност чрез организирането на спортни и други прояви.


· Повишаване на сексуалната култура (здравната култура) на младите хора.Младите и спорта


Младите хора трябва да имат добри условия за масов и професионален спорт, за да развиват своите спортни умения и компетенции. Младежко ДПС, чрез своите местни организации, ще прави предложения пред управляващите в тази област, като настоява да се вземат предвид.


Спортните мероприятия, които Младежко ДПС организира, са отворени за всички млади хора, защото спорта е здраве, създава приятелства и развива умения за работа в екип.


Задачи:


· Насърчаване на физическата активност и спорта сред младите хора.


· Реализиране на проекти за стимулиране на младежката спортна инициативност и туризъм.


· Информационни кампании с цел популяризиране на масовия и професионален спорт.Младите и образованието


Младежко ДПС настоява за съобразяване на учебните дисциплините със съвременните изисквания на пазара на труда, като не цели пълна програмна реформа, а осъвременяване.


Младежко ДПС смята за необходимо въвеждането на курсове по гражданско и политическо образование, тъй като смята това за необходим елемент от повишаването на гражданската активност сред младите хора.


Задачи:


· Популяризиране и обучение по защита на правата на човека, предпазване от дискриминацията, равнопоставеността между половете, трудовите права на младите хора.


· Обучение на младежки лидери.


· Стимулиране на неформалното образование сред младите хора.


· Запознаване на младите с младежкото доброволчество.Младите и сигурността


Престъпността сред младежите расте прогресивно, както на улицата, така и в учебните заведения и местата за забавление. Този изключително тревожен въпрос е сред приоритетните за Младежко ДПС.


Задачи:


· Търсене и прилагане на механизми за справяне с рисковото и девиантното поведение сред младите хора.


· Към сигурността можем да прибавим и разумното поведение в интернет. Младежко ДПС ще организира множество семинари и дискусии, за да предпази младите от киберпрестъпленията и злоупотребите с лични данни.Стратегически цели на Младежко ДПС


· Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора.

  • Подобряване на здравословния начин на живот.


  • Повишаване на гражданската и политическата активност.


  • Развитие на междукултурния диалог.


  • Насърчаване на ролята на младите хора в превенцията с престъпността, злоупотребата с наркотични и други опасни за здравето вещества.