MDPS

Търсене в сайта

Актуално Младежка академия Политика за поверителност Контакти
Младежки политики

Младежки политики

Приоритетни области и мерки за развитие на младежката политика Младите хора в ДПС се обединяваме ок...

Приоритетни области и мерки за развитие на младежката политика


Младите хора в ДПС се обединяваме около важността от целенасочени политики за българската младеж. Ясно осъзнаваме, че широкият обхват на проблемите налагат прилагането на многосекторен подход. В тази връзка тя не може да отбележи напредък без успешното сътрудничество с другите сектори. От своя страна политиките за младежта могат да допринесат за постигането на резултати в области като образованието, икономическата активност, предприемачеството и пазара на труда, здравето, семейството и спорта, сигурността и гражданската активност.Младите и образованието:


Съществен риск пред младите е високият процент отпаднали младежи от образователната система, ниската степен на грамотност и отслабеното доверие в българската образователна система като цяло. Подобни тенденции водят до откъсване на младите от обществените проблеми, с което си обясняваме и трайния отказ от включване в гражданските и политическите процеси.


Ще настояваме за съобразяване на учебните дисциплините със съвременните изисквания на пазара на труда, като не целим пълна програмна реформа, а осъвременяване. Смятаме за необходимо въвеждането на курсове по гражданско и политическо образование, тъй като това е необходим елемент за повишаването на гражданската активност сред младите хора.


- Популяризиране и обучение по защита на правата на човека, дискриминацията, равнопоставеността между половете, трудовите права на младите хора.


- Обучение на младежки лидери.


- Стимулиране на неформалното учене сред младите хора.


- Запознаване на младите с младежкото доброволчество.Младите - икономическата активностпредприемачеството и пазара на труда:


Имайки предвид актуалните икономически тенденции сред младите хора, които показват все по-голяма мотивация за стартиране на самостоятелен бизнес, като възможност при избягването на безработицата, ние ще се стремим да популяризираме всички законови и проектни възможности, които се дават на младите в тази област. Повечето млади хора у нас имат желание да развиват собствен бизнес, затова ще подпомагаме познаването на този процес.


- Предприемане на целенасочени действия с цел развитие на законовата рамка и прилагане на европейските практики.


- Либерализация на пазара на труда - гъвкавост и сигурност - условията за стартиране и прекратяване на трудови взаимоотношения трябва максимално да се опростят и унифицират, гарантирайки равни шансове за достъп до пазара на труда. Тези мерки допълнително ще дадат възможност на компаниите да наемат персонал на база компетенции и качества независимо от възраст, пол и т.н. Само такъв подход може да бъде истинска гаранция за честна конкуренция на пазара на труда подпомогната от учене през целия живот и интегрирайки българския пазар на труда в бъдещия европейски такъв.


- Възможности за младежта като инвестиция - създаването на възможности за повече стажове и работни места за старт в кариерата, не само ще осигури мост между образование и трудов пазар, но и ще създаде повече млади данъкоплатци, които да захранват солидарните системи на социално и здравно осигуряване. Внимателно целево инвестиране в работни места в развиващи се в европейското пространство сектори, като зелена икономика, ще гарантира възвращаемостта на инвестицията.


- Подпомагане на предприемачеството с национални и европейски програми чрез пълноценното използване на местните ресурси.


- Организиране на семинари с представители на бизнеса, както и с икономически експерти с цел запознаване с добрите практики и модели на младежите в предприемаческите умения за създаване на конкурентноспособен малък и среден бизнес.Младите и здравето:


Чрез информационни кампании ще се стремим да създадем здравна култура в младите, защото всички имат право на добри здравни услуги и познание за ранна диагностика и лечение. Обявяваме се за разумно отношение към природата и ефективните зелени политики.


- Информационни кампании в сътрудничество между младежките и спортни организации и здравни специалисти с цел утвърждаване на здравословен начин на живот сред младите хора.


- Стимулиране на физическата активност чрез организирането на спортни и други прояви.


- Повишаване на сексуалната култура (здравната култура) на младите хора.Младите и семейството:


Младите хора трябва да имат възможност да създават собствено семейство.


- данъчни облекчения, достъп до преференциални кредити за първо дете и дом са сред мерките, които могат да премахнат обективните препядствия, спиращи младите хора да създадат семейство.Младите и спорта:


Младите хора трябва да имат възможност на добри условия за масов и професионален спорт, за да развиват своите спортни умения и компетенции.


- Насърчаване на физическата активност и спорта сред младите хора.


- Реализиране на проекти за стимулиране на младежката спортна инициативност и туризъм.


- Информационни кампании с цел популяризиране на масовия и професионален спорт.Младите и гражданската активност:


Имайки предвид обявената от Европейския съюз 2013 за година на гражданите си поставяме за основна цел стимулирането на младежкото включване в гражданските и политическите процеси, тъй като само чрез активно участие на местно, регионално и национално ниво, интересите и потребностите на младите могат да бъдат чути.Младите и сигурността:


Младежката престъпност, както и употребата на наркотици, цигари и алкохол бележат застрашителен ръст не само за самите младежи, а и за обществената цялост. Ниската сексуална култура, здравословно хранене и спортна инициативност водят до негативи като нежелана бременност, полови и други заболявания, затлъстяване. Престъпността сред младежите расте прогресивно, както на улицата, така и в учебните заведения и местата за забавление. Този изключително тревожен въпрос е сред приоритетите ни.


- Търсене и прилагане на механизми за справяне с рисковото и девиантното поведение сред младите хора.


- Информираност на младите хора в борбата с киберпрестъпността и злоупотребата с лични данни.


Ние, младите хора в ДПС, не бихме могли да се справим с тези изключително тревожни симптоми, изискващи цялостен поглед върху младежките въпроси, но можем в партньорство с други младежки политически и граждански организации, както и със заинтересованите институции да съдействаме в процеса по тяхното разрешаване.


В България не съществува системно обвързване на секторните стратегии с цялостна стратегия за развитието на обществото, за което настояваме, тъй като само по този начин могат да се приложат най-подходящите мерки при отстраняване на проблемните зони.