MDPS

Търсене в сайта

Актуално Младежка академия Политика за поверителност Контакти
Организационна структура

Организационна структура

- Приема отчет за дейността на Младежко ДПС ; - Приема и изменя Правилника и Програмните доку...- Приема отчет за дейността на Младежко ДПС ;

- Приема и изменя Правилника и Програмните документи на Младежко ДПС;

- Избира Председателя на Младежко ДПС;

- Избира състава на Младежкия национален съвет (МНС);

- Счита се за редовна, ако на нея присъстват най-малко 2/3 /две трети/от всички делегати;

- Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите;

- Свиква се най-малко веднъж на три години, преди подготовката за провеждане на Националната конференция на ДПС, по искане на:

  • Централния оперативен съвет (ЦОС);

  • Младежкия национален съвет;

  • 1/10 /една десета/ от списъчния брой членове на Младежко ДПС.


ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА Младежко ДПС


- Свиква и ръководи заседанията на МНС и ЦОС;

- Представлява Младежко ДПС пред всички държавни, обществени, стопански,младежки и други организации в страната и чужбина;

- При невъзможност да изпълнява своите задължения, се замества от упълномощен заместник-председател на ЦОС;

- За своята дейност, както и за работата на МНС и ЦОС се отчита пред Националната конференция;

- Е член на Централния съвет на ДПС и участва в заседанията на ЦОБ.

МЛАДЕЖКИ НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ


- Свиква се от Председателя на Младежко ДПС, ЦОС или по писмено искане на 1/3 /една трета/ от членовете си, заседава поне 4 пъти годишно;

- Заседанията на МНС са редовни при кворум 2/3 /две трети/ от списъчния състав;

- Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

МЛАДЕЖКИ НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ


( СЪСТАВ )


Включва:

- Председателя на Младежко ДПС;

- Членовете на ЦОС, избрани на първото заседание;

- Председателите на Младежките областни съвети;

- По един представител, предложен от делегатите на всяка област;

- По един представител на всеки избран народен представител;

- Народните представители на възраст до 35 години включително;

- 11/единадесет/  членове, предложени от Председателя на Младежко ДПС;

- Председателите на Академичните дружества на Младежко ДПС .

МЛАДЕЖКИ НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ


( ФУНКЦИИ)


- Осъществява цялостното ръководство на Младежко ДПС между две Национални конференции (НК);

- Организира и контролира изпълнението на решенията на НК на Младежко ДПС;

- Решава оперативните, организационните, и др. въпроси, свързани с дейността на Младежкото ДПС и възлага изпълнението им на ЦОС;

- Приема програмата за работата на ЦОС по предложение на ЦОС;

- Следи за реализирането на решенията на НК;

- Определя броя и принципа за разпределение на делегатите за НК;

- Определя общите насоки за сътрудничество и взаимодействие с български и международни организации, съгласувано с ЦОБ на ДПС;

- Избира временно изпълняващ дейността на мястото на всеки свой член, при невъзможност за изпълнение на задачите си.

ЦЕНТРАЛЕН ОПЕРАТИВЕН СЪВЕТ


- Е постоянно действащ орган със седалище - гр. София;

- Организира и контролира изпълнението на решенията на НК и МНС;

- Решава оперативните, организационни и други въпроси, свързани с дейността на Младежко ДПС;

- Одобрява програма за дейността и състава на работните комисии към всеки един от ресорите;

- Организира и установява контакт с други младежки организации в страната и чужбина, съгласувано с ЦОБ на ДПС;

- Централният оперативен съвет се ръководи от Председателя на Младежко ДПС;

- Структурата и съставът на ЦОС се предлагат от Председателя на Младежко ДПС и се избира от Младежкия национален съвет измежду състава му;

- Заседава поне веднъж на две седмици. Заседанието е редовно, когато присъства 2/3 /две трети/ от ЦОС. Решение се взема с мнозинство от 2/3 от състава на ЦОС;

- Членовете на ЦОС са членове на ЦС на ДПС.

МЛАДЕЖКА ОБЛАСТНА ОРГАНИЗАЦИЯ


- Включва всички Младежки общински организации на територията на областта;

- Новосъздадените организации подлежат на регистриране в Централния оперативен съвет, както и в съответният Областен съвет на ДПС, където представят протокол от областната конференция.

ОБЛАСТНА КОНФЕРЕНЦИЯ :

- Провежда се с избрани делегати на общинските конференции в областта;

- Свиква се от Председателя, по решение на Младежкия областен съвет или по решение на Младежкия национален съвет;

- Редовна е когато присъстват повече от половината делегати;

- Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите;

- Избира Председател;

- Избира Младежки областен съвет;

- Избира делегати за Национална конференция;

- Приема програма за работата и  отчет за дейността на Младежкия областен съвет.

МЛАДЕЖКИ ОБЛАСТЕН СЪВЕТ :

- Ръководи и координира дейността на Младежката областна организация между две областни конференции;

- Заседава поне веднъж на 60 дни при кворум 2/3 /две трети/ от списъчния си състав;

- Взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове;

- Младежкият областен съвет определя броя на делегатите за Областната конференция.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА МОблС :

- Представлява Младежката областна организация;

- Член на ЦС на ДПС;

- Член е на ОблС на ДПС.

МЛАДЕЖКА ОБЩИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ


 

Включва всички Младежки местни организации на територията на общината;

- Новосъздадените организации подлежат на регистриране в Младежкия областен съвет /ако няма такъв в Централния Оперативен Съвет-ЦОС/, както и в съответния съвет на ДПС, като представят протокол от Общинската конференция.

ОБЩИНСКА КОНФРЕНЦИЯ :


- Провежда се с избрани делегати от Общите събрания на Младежките местни организации в общината;

- Свиква се от Председателя, по решение на Младежкия общински съвет или по решение на ЦОС, след предложение на Младежкия областен съвет;

- Редовна е когато присъстват повече от половината делегати;

- Решенията се приемат с обикновено мнозинство;

- Избира Председател;

- Избира Младежки общински съвет;

- Избира делегати за областна конференция;

- Приема програма за работата и отчет за дейността на Младежкия общински съвет.

МЛАДЕЖКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ :


- Ръководи и координира дейността на Младежката общинска организация;

- Заседава поне веднъж на 30 дни;

- Определя броя на делегатите за Общинската конференция;

- Заседава при кворум 2/3 /две трети/ от списъчния си състав и взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МОбщС :


- Представлява Младежката общинска организация;

- Член е на ОбщС на ДПС.

МЛАДЕЖКА МЕСТНА ОРГАНИЗАЦИЯ


- Създава се най-малко от 10 души, граждани на Република България;

- Новосъздадените организации подлежат на регистриране в Младежки общински съвет /ако няма  такъв -в съответния висшестоящ младежки съвет/, като се представя учредителен протокол със списък на имената, ЕГН и подпис на учредителите. Копие от документите се изпращат до съответните висшестоящи  младежки съвети, както и до съответния съвет на ДПС, в едномесечен срок.

ОБЩО СЪБРАНИЕ :


- Свиква се от Председателя, от Младежкия местен съвет (ММС) или по писмено искане на ¼ /една четвърт/ от списъчния състав на членовете по предварително обявен дневен ред;

- Избира Председател;

- Избира Младежки местен съвет;

- Избира делегати за Общинска конференция;

- Приема програма за работата и отчет за дейността на Младежкия местен съвет и други решения;

- Ако не се явят необходимия брой членове, събранието се отлага при същия дневен ред и на същото място с 1 час и се счита за легитимно колкото и членове да са се явили. В този случай не могат да се вземат решения по въпроси, които не са обявени в предварителния дневен ред.

АКАДЕМИЧНИ ДРУЖЕСТВА :


- В градовете - Академични центрове могат да се създават студентски организации, които имат статут на Младежки местни организации.
- Председателите на Академичните дружества участват работата на МОблС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ММС:


- Председателят на ММС ръководи цялостната дейност на Младежката местна организация в съответствие с основните документи на Младежко ДПС;

- Председателя е член на МС на ДПС.

МЛАДЕЖКИ МЕСТЕН СЪВЕТ :


Заседава поне веднъж на 30 дни;
- Приема програма за работа и отчет за дейността на Младежкия местен съвет и др. решения.