MDPS

Търсене в сайта

Актуално Младежка академия Политика за поверителност Контакти
Програмна декларация

Програмна декларация

ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА МЛАДЕЖКО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ Приета на VI-та Национална конференция...

ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА МЛАДЕЖКО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ


Приета на VI-та Национална конференция на Младежко Движение за права и свободи,


град София, 17-ти ноември 2012 г.


Ние, делегатите на VI-та Национална конференция на Младежко Движение за права и свободи (Младежко ДПС), неделима част от Движението за права и свободи:


- като се ръководим от Конституцията и законите на Република България, Международната харта за правата на човека, Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, Рамковата конвенция за защита на националните малцинства, Ревизираната европейска харта за участието на младите хора в живота на общината и региона, Бялата книга на ЕК „Нов тласък за европейската младеж”, Устава и Програмните документи на ДПС и Правилника на Младежко ДПС;


- следвайки либералните принципи и ценности за изграждане на свободно гражданско общество;


- зачитайки правата и свободите на всички граждани, в т. ч. осигуряване на равни възможности и недопускане на дискриминация на етнически, религиозен, езиков, полов, възрастов и сексуален признак;


- като отчитаме важността младите хора на страната да бъдат пълноценни граждани на Република България и Обединена Европа, се обединяваме около следните основни принципи, на които да се основава бъдещата дейност на Младежко ДПС:


І. Организационно укрепване и разширяване на Младежко ДПС


- продължаване процеса на изграждане и укрепване на структурите на Младежко ДПС с цел максимално присъствие и участие на младите хора в партийния и организационен живот на Движението за права и свободи;


- активно включване в провежданите в страната избори за Европейски парламент, за Президент на Републиката, парламентарни и местни избори;


- създаване на реални условия и възможности за активно участие на академичната младеж в дейността на Младежко ДПС;


ІІ. Активнo взаимодействие и сътрудничество с други младежки организации от страната и Европа
като пълноправен член на Международната федерация на либералната младеж, Европейската либерална младеж, Инициативата на Югоизточноевропейските либерали, Младежко ДПС е за:


- продължаване и задълбочаване на сътрудничеството и взаимодействието с всички либерални и други политически и неправителствени младежки организации с цел осъществяване на съвместни национални и международни инициативи;


- активно взаимодействие с национални и международни либерални фондации и други донори за реализиране на съвместни проекти за финансиране на политически, образователни и други прояви на Младежко ДПС.


ІІІ. Стимулиране на младежката инициативност – чрез постигане на следните приоритетни цели:


- провеждане на политика за насърчаване на младежката заетост и различните форми на инициативност на младите хора, предприемачеството и професионалната реализация – подкрепа при стартиране на самостоятелен бизнес, преференциални условия за кредитиране и др.


- повишаване на конкурентоспособността на младите хора чрез инвестиции в сферата на образованието, културата, спорта, екологията, земеделието, високите технологии и други;


- осигуряване на възможности за социална и икономическа интеграция на младите хора в малките населени места и в селските и необлагодетелствани райони, както и на младежите в неравностойно положение, в т.ч. посредством разширяване достъпа до информация, здравни грижи, професионално обучение и образование и други качествени услуги;


- повишаване на качеството на общото, професионалното и неформалното образование в съответствие с европейските стандарти;


- подпомагане на всички форми на сдружаване на младите хора, в т.ч. и чрез пълноценно участие в международно младежко общуване;


- ангажиране на всички държавни институции за създаване на благоприятни условия и възможности младите хора да реализират своя потенциал и да участват активно в обществения живот;


В изпълнението на тази Програмна декларация, Младежко Движение за права и свободи е убедено, че младите хора, като най-важният социален капитал на Република България, ще намерят своето достойно място в обществото. Активното им участие е важна предпоставка за развитието и благополучието на Обединена Европа.


Младежко ДПС изразява своята убеденост, че изпълнението на целите на тази програмна декларация не е по силите на днешното провалено управление на страната.


България и нейните млади хора имат нужда от друго управление, с друга философия и модел, което компетентно и отговорно, залагайки на потенциала на нацията и на самите млади хора, ще е способно да създаде условия за постигането на такъв социален статус, който да ги зареди със самочувствието на достойни граждани на ЕС.